Parvis des médias

mediapark.brussels: de Brusselse regering keurt haar plan voor de toekomstige Reyers wijk goed!

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering gisteren de nieuwe invulling van het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) voor het strategisch belangrijke Mediapark en het bijhorende milieueffectenrapport (MER) goedgekeurd. Tijd dus om het project voor te stellen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren!

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, niet ver van de grens met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht dit ingesloten terrein van ongeveer 20 hectare over van de voormalige eigenaars VRT en RTBF om het open te trekken naar de omliggende stadsomgeving. In deze buurt bevindt zich amper groen dat toegankelijk is voor het publiek. Door deze locatie om te vormen tot een wijk en een mediadorp met gewestelijke en nationale aantrekkingskracht, zouden de Brusselaars er een nieuwe wijk bijkrijgen met heel wat kwaliteitsvolle openbare en groene ruimten, maar ook woningen.

Op basis van de resultaten van het eerste openbaar onderzoek had de regering beslist om het oorspronkelijk uitgetekende project ingrijpend te wijzigen. Het nieuwe plan versie 2.0 dat perspective.brussels (d.i. de overheidsdienst die zich bezighoudt met territoriale planning) heeft uitgewerkt, houdt rekening met een aantal vragen van het maatschappelijk middenveld en de adviesorganen. Zo is de oorspronkelijk geplande bebouwingsdichtheid aanzienlijk verlaagd ten voordele van zo’n 10 hectare groene en open ruimten en wordt op het volledige terrein sterker ingezet op de bescherming van de stedelijke biodiversiteit.

Met dit stadsproject streeft de Brusselse regering vier grote doelstellingen na:

 1. De Reyers-site uitbouwen tot een mediapool

Het is de bedoeling om de ingesloten site op basis van een stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wordt tevens voorgesteld om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt ernaar gestreefd routes voor de actieve weggebruikers in te richten en te zorgen voor fietsenstallingen.

 1. In de stedelijke projecten rekening houden met de biodiversiteit

Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark. Dat gebeurde in nauw overleg met de vereniging Natuurpunt en Leefmilieu Brussel. De uitgevoerde studies boden een degelijke basis om te komen tot een plan dat stedelijke ontwikkeling verzoent met het behoud van de lokale biodiversiteit. Met het oog daarop zijn een aantal maatregelen vastgelegd die moeten helpen om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden.  

 1. De site ontsluiten om er een bewoonde wijk van te maken

Door deze locatie te ontsluiten, kan er ook een gediversifieerd woningaanbod worden ontwikkeld en ruimte geschapen worden voor voorzieningen en winkels. Het plan stelt ook een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site, voorop.

 1. Principes van de kringloopeconomie toepassen

Op termijn is het de bedoeling om de bestaande gebouwen af te breken. Daarom schuift het ontwerp van RPA enkele grote ambities naar voren die kaderen in de kringloopeconomie en verband houden met het hergebruik van materialen.

Een coherente toekomststrategie

Op Mediapark.brussems zijn trouwens al enkele werven opgestart die een voorsmaakje bieden van wat de toekomst voor deze nieuwe wijk in petto heeft. De bouw van de nieuwe hoofdzetels voor de RTBF (Media Square) en de VRT is volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij in respectievelijk 2024 en 2025 opengaan. Daarnaast staat ook het FRAME-gebouw in de steigers. Dat wordt de nieuwe thuishaven van onder meer BX1 en de IHECS Academy.

Naast die projecten luiden de heraanleg van de Reyerslaan en het masterplan voor de Parkway-E40 de overgang naar een verkeersluwe mobiliteit in deze buurt en in het Gewest in.

Het ontwerp van RPA Mediapark (en het bijhorende MER) zal in het voorjaar van 2023 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Daarnaast zal ook een openbaar overlegmoment plaatsvinden om de buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is, de kans te geven vragen te stellen.

Alle informatie en documenten met betrekking tot het ontwerpplan kunnen geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels en tijdens het openbaar onderzoek ook bij de gemeentebesturen van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere.

“Dankzij het openbaar onderzoek en een sterk staaltje stadsdemocratie heeft de Brusselse regering met een duidelijke richting voor ogen de nodige aanpassingen doorgevoerd en kan ze nu een totaal nieuw stadsproject voorleggen dat nog beter voldoet aan de verwachtingen van de Brusselaars: een nieuwe bewoonde en op de media gerichte wijk met meer dan 10 hectare open en groene ruimten, met veel aandacht voor de bescherming van de stedelijke biodiversiteit en voor de onmiskenbare troeven van dit Brusselse stadsdeel,” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Antoine de Borman, directeur-generaal perspectiv.brussels: “Het plan van aanleg voor de Reyers-site vertaalt de ambitie om deze locatie om te vormen tot een mediapool en een bewoonde wijk. Er zijn ongezien veel inspanningen geleverd om de plaatselijke biodiversiteit te behouden. Om die uitdaging het hoofd te bieden, werden innovatieve methodes gehanteerd. Tevens zal het pad geëffend worden om in dit nieuwe stadsdeel te zorgen voor betaalbare woningen, voorzieningen en buurtdiensten, maar ook een nieuw stadspark waar heel de buurt baat bij zal hebben.”

Mediapark.brussels: tijdelijk park op initiatief van MSI valt in de prijzen

Het tijdelijke park dat afgelopen zomer geopend was op de site van mediapark.brussels viel deze donderdag in de prijzen tijdens de uitreiking van de Matexi Awards. Deze awards belonen buurtinitiatieven die de bewoners dichter bij elkaar brengen en de levenskwaliteit in de buurt verbeteren.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels), die de ontwikkeling van mediapark.brussels aanstuurt, initieerde en coördineerde de opening van het tijdelijke park op een deel van de site in nauwe samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Huurdersunie van Schaarbeek, de gemeente Schaarbeek, de Schaarbeekse Haard en de VRT.

Bouw- en milieuvergunning voor nieuwe VRT-gebouw afgeleverd

De werken aan het nieuwe gebouw voor de Vlaamse publieke omroep VRT starten in november. Na de stedenbouwkundige vergunning werd donderdag ook de milieuvergunning toegewezen voor de bouw van het toekomstige mediahuis. Het project maakt deel uit van het nieuwe mediapark.brussels op de site aan de Reyerslaan. In het totaal zullen de werken vier jaar in beslag nemen.

Frederik Delaplace, CEO VRT: "Het nieuwe VRT-huis wordt het sluitstuk van het innovatietraject dat we met de Vlaamse publieke omroep aan het lopen zijn. Over enkele jaren staat er op die manier een heel nieuwe VRT: een moderne publieke omroep in een fris en open gebouw dat samenwerken, innoveren en verbinden stimuleert."

Frieda Brepoels, voorzitter Raad van bestuur VRT: "Het nieuwe gebouw aan de Reyerslaan zal in een stedelijke omgeving van woontorens en kantoorgebouwen opvallen door de laagbouw en horizontaliteit ervan. Het is net daardoor een uitnodigend gebouw, voor alle Vlamingen, zonder omheining eromheen en met verschillende zichten op onze hoofdstad. Er volgen nog verschillende boeiende jaren van bouwen, waar ik vanuit mijn opleiding als architect enorm naar uitkijk."

Het consortium VRT Morgen diende op 25 november 2021 de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning in en op 1 juli 2022 die voor de milieuvergunning. In juni 2022 werd, na een openbaar onderzoek, de stedenbouwkundige vergunning toegekend en was het enkel nog wachten op de milieuvergunning. Nu het Brussels Hoofdstedelijk gewest ook de milieuvergunning verleende, kunnen de werken in november effectief van start gaan.

 

Werken starten in november

De bouw van het 65.000 vierkante meter grote nieuwe VRT-gebouw start in november. Het gebouw komt op de site achter het huidige VRT-gebouw, dat later zal worden afgebroken. In het horizontaal gebouw, met een gelijkvloers met mezzanine en drie bovenliggende verdiepingen, staat samenwerking centraal. Op de ruime werkvloeren is er plaats voor ontmoetingsplekken tussen de VRT-medewerkers van de verschillende afdelingen. Zowel in als rond het nieuwe VRT-huis is er aandacht voor groen, met vijf binnentuinen en 5.000 vierkante meter groene ruimte. Tot slot is het nieuwe gebouw 100% vrij van fossiele brandstoffen. Er wordt gebruik gemaakt van een goed isolerende gebouwenschil, waardoor de nood aan verwarming geminimaliseerd wordt. Aardgas of stookolie worden niet meer gebruikt, het gebouw wordt volledig verwarmd met behulp van geothermie en zonnepanelen.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media : "Nu de bouw van het nieuwe mediahuis kan starten, neemt onze publieke omroep opnieuw een grote stap richting de toekomst. Een modern mediabedrijf verdient de meest optimale infrastructuur. Aan de legendarische Reyerslaan, komt er naast de vertrouwde toren, een duurzaam mediagebouw dat inspeelt op de meest recente evoluties in het medialand. Ook voor de medewerkers en partners van VRT wordt dit een aangename werkplek."

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : "Het stadsproject dat het Brussels Gewest voor de huidige site van mediapark.brussels heeft uitgetekend, zal de momenteel zeer gesloten site omvormen tot een nieuwe wijk. Een open wijk, opgebouwd rond een groot openbaar park van 9,5 hectare en de nieuwe hoofdkantoren van VRT en RTBF. Een wijk waaraan het Gewest een gemengde invulling wil geven met woningen, winkels, scholen, bedrijven … en die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars en pendelaars. Op economisch vlak wil het Gewest de aanwezigheid van de twee grote omroepen uitspelen als stimulans om een wijk tot stand te brengen die volledig gericht is op de media en creatieve ondernemingen. Dit is van prioritair belang zowel voor de uitstraling van Brussel, maar ook voor de werkgelegenheid."

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Stedenbouw en erfgoed: "Het mediapark wordt dé media en creatieve hub van België. VRT en RTBF zullen uiteraard een centrale rol spelen in de toekomst van deze bruisende mediawijk en zullen in hun slipstream heel wat audiovisueel talent met zich meenemen. Het open ontwerp van het nieuwe VRT-gebouw symboliseert deze open en toekomstgerichte visie naar de wijk en naar de stad toe. We hebben als Brussels Gewest zeer sterk samengewerkt met VRT tijdens de voorbereidende fase en ik ben ervan overtuigd dat Brussel en VRT elkaar ook in de toekomst sterker zullen blijven maken."

 

VRT Morgen

Het consortium VRT Morgen bestaat uit de architectenbureaus OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects en Bureau Bas Smets. Naast de architecten bestaat het consortium ook uit de ingenieursbureaus Tractebel en CES, en Ideal Acoustics als bouwer van tv- en radiostudio's. Bouwbedrijven Willemen Construct en Jan De Nul Group, en bouwtechnologiegroep EEG vervolledigen dit team.


 

 

Tijdelijk park Evenepoel, een voorproefje van mediapark.brussels

Op de site van mediapark.brussels opent een park van meer dan een hectare, toegankelijk via de Evenepoelstraat, van 15 juni tot 21 augustus, van woensdag tot zondag van 14.30 tot 21 uur. Omwonenden kunnen hier wandelen, uitrusten en picknicken; kinderen kunnen er spelen en jongeren sporten in de schaduw van de grote bomen.

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels), dat de ontwikkeling van mediapark.brussels aanstuurt, coördineert de opening van dit tijdelijk park op een deel van de site in nauw overleg met de volgende partners:

 • het Gewest, dat het project gedeeltelijk financiert;
 • de Union des Locataires de Schaerbeek, die de vijf animatoren heeft aangeworven die tijdens de openingsuren aanwezig zullen zijn;
 • de gemeente Schaarbeek, die deze aanwervingen cofinanciert en een deel van het activiteitenprogramma zal verzorgen;
 • de Schaarbeekse Haard, die de personeelskosten cofinanciert en via haar gemeenschapswachten voor de dagelijkse aanwezigheid op het terrein zal zorgen;
 • de VRT, die het terrein ter beschikking stelt en instaat voor de netheid en de bewaking ’s nachts.

Minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, legt uit dat "deze gedeeltelijke en tijdelijke opening van mediapark.brussels voortvloeit uit de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om meer toegang tot groen te geven aan de Brusselaars, van wie velen niet beschikken over een tuin. Bovendien geeft dit tijdelijk park een voorproefje van de toekomstige groene ruimten die op termijn opengesteld zullen worden voor de omwonenden op andere delen van de site mediapark.brussels. Deze ruimten worden verbonden met de omliggende wijken via nieuwe wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Het Gewest heeft de opdracht gegeven aan de MSI om op de plaats van het huidige afgesloten terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF een wijk te creëren die openstaat naar de stad. De diverse functies (nieuwe gebouwen voor de VRT en RTBF, woningen, bedrijven, winkels, scholen, crèches...) worden gebouwd rond een open, met bomen beplante ruimte van ongeveer 9,5 hectare.

 

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, preciseert dat "de MSI een toegang heeft gecreëerd in de Henri Evenepoelstraat naar het tijdelijk park, aan de achterkant van de gebouwen van de Schaarbeekse Haard, waar ze een aantal kleine voorzieningen heeft geïnstalleerd: een picknickplaats, sport- en vrijetijdsuitrusting, lokalen voor de animatoren, enz. Ik bedank de partners die ons hebben gesteund toen wij dit idee voorstelden voor deze plaats: het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek, de Schaarbeekse Haard, de Union des Locataires de Schaerbeek, de VRT en de RTBF. We hebben dit tijdelijk park al getest in de zomer van 2021, maar toen hebben we de verspreiding van de informatie over de opening beperkt tot de bewoners van de Henri Evenepoelstraat en de Jules Lebrunstraat. Zo konden we nagaan dat de opening van het park geen overlast bezorgde aan de directe buren. Aangezien alles goed verlopen is, herhalen we de ervaring dit jaar, met een ruimere bekendmaking."

 

Cécile Jodogne, de burgemeester van Schaarbeek, voegt eraan toe: "Tijdens de hele zomer zullen we drie manden lang in alle wijken, op onze pleinen en in onze parken, een waaier van activiteiten aanbieden aan de meest uiteenlopende doelgroepen. Voor het tweede jaar op rij is de tijdelijke opening van dit park een buitenkansje voor de buurtbewoners, die vanaf september het nodige geduld zullen moeten oefenen wanneer de werken starten in dit deel van de stad."

 

Anne Timmermans, algemeen directeur van de Schaarbeekse Haard, geeft aan dat "de Schaarbeekse Haard, gezien het succes van vorige zomer, verheugd is om dit mooie project opnieuw uit te voeren, want het creëert verbinding en geeft meer inhoud aan de relatie tussen eigenaar en huurder. Door de samenwerking met de bewoners verbeteren we de sociale cohesie en de levenskwaliteit van iedereen."

 

Quentin Charon, coördinator van de Union des Locataires de Schaerbeek, voegt eraan toe dat "de vzw Union des Locataires de Schaerbeek sterk verankerd is in het lokale weefsel via de ontwikkeling van het Project voor Sociale Cohesie Reyers. We hebben de opening van het tijdelijke park in mediapark.brussels aangegrepen om een animatieteam aan te nemen dat de plek tot leven zal brengen in de zomer van 2022. Hun acties zullen in het teken staan van luisteren, gezelligheid, ontmoeting en activiteiten voor jong en oud. Het algemene idee is dat we samenwerken met de sociale huurders om hun stem te laten horen in de aanstaande transformatie van hun wijk."

Officiële start voor Frame, visitekaartje van mediapark.brussels

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, heeft vandaag, dinsdag 6 juli 2021, de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) bouwt deze constructie van 8.157 m² bruto op 7 verdiepingen (kelder + gelijkvloers + 5 verdiepingen) op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, niet ver van de gebouwen van de VRT en de RTBF. Frame wordt gebouwd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal onder meer plaats bieden aan de regionale tv-zender BX1 en aan een coworkingruimte en een bedrijvencentrum die zijn gericht op de mediasector. De MSI hoopt het gebouw klaar te hebben en de eerste gebruikers te ontvangen in 2023.

 

Tijdens de officiële start van de werken zei minister-president Rudi Vervoort dat “het begin van de bouw van Frame een belangrijke stap is in de ontwikkeling van mediapark.brussels. Dit stedenbouwkundig project van het Brussels Gewest zal de huidige, gesloten site van de Vlaamse en Franstalige openbare omroepen transformeren tot een echte Brusselse wijk. Een open wijk, opgebouwd rond een groot openbaar park van 9,5 hectare en de toekomstige nieuwe gebouwen van de VRT en de RTBF. Een wijk die doelbewust is opgezet met verschillende functies, zoals woningen, winkels, scholen en bedrijven, die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars. Ook een wijk die is gericht op de mediasector en de creatieve sector, want het Brussels Gewest wil inspelen op de bloei van deze sectoren om zijn algemene ontwikkeling voort te stuwen. Frame is een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels die zullen verrijzen en zal een uithangbord zijn voor deze nieuwe creatieve Brusselse wijk die het Gewest er wil uitbouwen. Als je kijkt naar de integratie van de verschillende operatoren, functies en diensten in het gebouw, dan wordt Frame een soort ‘geconcentreerd mediapark.brussels’, een ‘visitekaartje’ van mediapark.brussels. De ontwikkeling van een mediapool als groeisector voor werkgelegenheid in het Brussels Gewest krijgt bovendien de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (van bijna 16 miljoen euro) voor deze toekomstige pijler van mediapark.brussels. En die van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel (ter hoogte van 4,5 miljoen euro) voor de installatie van BX1 in het gebouw.”

 

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) is “zeer verheugd over de start van de werken, die een grote stap zijn in de twee hoofdopdrachten van de MSI. Enerzijds is Frame een belangrijke schakel van mediapark.brussels, waarvan de MSI de operationele ontwikkeling op zich neemt in haar rol als coördinator van grote regionale stadsontwikkelingsprojecten. Anderzijds is Frame de eerste van de zeer diverse reeks regionale overheidsvoorzieningen (museum, concertzaal, brandweerkazerne, sportvoorziening, ...) die de MSI de komende jaren zal realiseren. Daarnaast zal Frame als visitekaartje van mediapark.brussels ook een uithangbord zijn voor de Belgische architectuur en bouwkunst. De architecten van het bureau Baukunst hebben met hun partners van het bureau Bruther en het hele ontwerpteam een innovatief gebouw ontworpen, dat zich kan aanpassen aan de snelle evoluties in de wereld van de media. De firma’s BAM Interbuild en Groven+ zullen al hun kennis en vaardigheden moeten benutten om dit gebouw te plaatsen.”

 

Maroun Labaki, voorzitter van de raad van bestuur van BX1, onderstreepte dat “Frame het symbool – en het instrument – van al onze ambities zal zijn. Ambities voor onszelf, uiteraard, als regionale openbare omroep. We willen de Brusselaars nog beter bedienen door ons aan te passen aan hun nieuwe gewoonten om informatie te consumeren. En ambities voor Brussel, de stad waar we zo veel van houden. Ze moet zichzelf blijven en tegelijkertijd “groot worden”, met haar mooie diversiteit, haar tradities en haar passies, haar lef, niet alleen als hoofdstad van België en Europa, maar ook als hoofdstad van de Europeanen en de Europese waarden.”

 

De MSI koos de naam van het gebouw in overleg met enkele actoren uit de Brusselse mediasector, waaronder BX1. Frame (Brussels media community) verwijst naar het “kader” dat het gebouw zal bieden aan de bloei van een media-ecosysteem. En ook naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel; naar het “venster" op media.brussels dat het zal vormen; naar de cadrage van het beeld in de visuele media; en naar de frames die worden gebruikt in webdesign.


 

mediapark.brussels: wijzigingen en versterkte ambities voor het stadsproject na openbaar onderzoek

Op 17 juni 2021 heeft de Brusselse regering kennisgenomen van de verschillende aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van het openbaar onderzoek met betrekking tot het project voor de ontwikkeling (RPA) van de site mediapark.brussels. De bijsturing van het plan steunt op twee grote principes: een groter gedeelte voorbehouden voor openbare ruimten en de bouwdichtheid verminderen – zowel qua hoogte als qua dichtheid.

Het gewijzigde project zal opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen voor het einde van het jaar. De regering draagt perspective.brussels op om de nodige wijzigingen door te voeren.

 

In 2017 ondertekende het Brussels Gewest de akten om de terreinen van de VRT en de RTBF aan de Reyerslaan aan te kopen. Het stadsproject 'mediapark.brussels' stelt voor om de site van de openbare televisiezenders VRT en RTBF te transformeren tot een gemengde wijk rond media-activiteiten. Door deze stedelijke enclave open te stellen voor de stad, worden nieuwe kwaliteiten in de buurt geïntroduceerd: een ruim openbaar park, betaalbare woningen, lokale voorzieningen en buurtwinkels.

De regering trekt de oorspronkelijke doelstellingen van het project niet in twijfel. De huidige politieke arbitrage voorziet een bijsturing van die doelstellingen in het licht van het participatieve fase van het openbaar onderzoek:

 • Een nieuw openbaar stadspark aanleggen, ten behoeve van de hele Reyerswijk. Het oorspronkelijke park van ruim 8 ha zal verder worden uitgebreid met 1,5 ha door 3 bouwzones in het zuidoosten van het plan te schrappen en het bestaande bos verder te behouden
 • Betaalbare woningen bouwen. Het huidig ontwerp stelt de bouw van 1600 woningen voor in een minder dicht kader
 • Een nieuwe gemengde wijk creëren met lokale voorzieningen en diensten (kinderopvang, scholen, buurtwinkels, …) die inspelen op de huidige en toekomstige noden van bewoners
 • Ruimte voorzien voor nieuwe innovatieve bedrijven die banen creëren, voor hogescholen en openbare voorzieningen met een link naar de mediasector.

 

Door die doelstellingen te handhaven, blijft het stadsproject mediapark.brussels aansluiten bij de ecologische en maatschappelijke ambities van de Brusselse regering voor een stedelijke ontwikkeling die ambitieus, duurzaam en inclusief is.

VRT presenteert nieuw omroepgebouw

De VRT presenteerde maandag het ontwerp van het nieuwe omroepgebouw: een horizontale constructie met vier verdiepingen die wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving van de Reyerssite, achter het huidige gebouw. Het gebouw moet klaar zijn in de zomer van 2026.

De VRT schrijft op haar website: “Het nieuwe VRT-huis van 65.000 vierkante meter (...) is een gebouw met twee gestapelde volumes. Het eerste volume omvat onder meer een ruime lobby, ontmoetingsplekken voor medewerkers en bezoekers en drie grote televisiestudio’s. Daarbovenop komt het tweede volume dat uit drie verdiepingen bestaat.”

"We hebben gekozen voor een horizontaal gebouw dat een nieuwe manier van samenwerken bevordert en silo’s doorbreekt tussen onze afdelingen", zegt CEO van de VRT Frederik Delaplace op de website. "Onze mensen zullen letterlijk samenwerken op grote werkplatformen die flexibel kunnen inspelen op hoe media de komende decennia evolueren."

Het nieuwe gebouw van de VRT wordt gebouwd naast dat van de RTBF dat intussen in aanbouw is. Ze vormen de pijlers van mediapark.brussels, samen met het mediahuis Frame, waarvan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting onlangs de werken heeft gestart.

Landschapsarchitect Bas Smets van Bureau Bas Smets vertelt op de website van de VRT: “Het gebouw is opgetrokken rond vijf ruime binnentuinen die toegankelijk zijn vanuit de werkruimtes. Dankzij de slimme positionering van het gebouw in de site worden de bestaande grote bomen in het park maximaal behouden. Het gebouw heeft daardoor tegelijkertijd uitzicht op het bestaande publieke park en inkijk in de intieme tuinen aan de binnenkant.

Architect David Van Severen van het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen voegt eraan toe: "De tuinen in het gebouw en grandioze bomen errond zorgen voor een totaal nieuwe, inspirerende omgeving.”

De VRT schrijft eveneens op de website: “De opdracht wordt gegund aan een bouwteam. (...) Door de aannemers al van meet af aan bij het ontwerp te betrekken, de zogeheten design & build-procedure, wil de VRT vermijden wat vorige keer is fout gelopen. In november 2019 stopte de openbare omroep de samenwerking met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs toen bleek dat het project niet binnen budget kon worden gerealiseerd.”

De nieuwe opdracht moet gerealiseerd worden binnen het budget van 133,5 miljoen euro. Het dossier wordt klaargemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning. Het doel is om te verhuizen vanaf de zomer van 2026.

Meer info en video: www.vrt.be

Architectenbureau Bruther, medeontwerper van Frame, wint Swiss Architectural Award

Het architectenbureau Bruther uit Parijs, opgericht door Stéphanie Bru en Alexandre Theriot, won de zevende editie van de Swiss Architectural Award. Studio Bruther is een van de ontwerpers, samen met het bureau Baukunst uit Brussel, van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels, waarvan de MSI de opdrachtgever is. De bouwvergunning voor Frame werd afgeleverd in april.

 

 

 

 

 

 

 

MSI zoekt team om de reconversie van de Reyers-toren te bestuderen

Normal 0 21 false false false FR-BE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} De RTBF- en VRT-zendmast, een architectonisch hoogstandje toen het in 1979 werd gebouwd, is al meer dan 40 jaar een iconisch monument in het Brusselse stadslandschap. Met een koepel van 34 meter in diameter en 16 meter hoog geplaatst op een centrale pilaar van 73 meter, culmineert het op 89 meter.

Maar door technologische ontwikkelingen is het verouderd in vergelijking met de oorspronkelijke functie. De Maatschappij voor Stedelijk Inrichting (MSI), die de ontwikkeling van mediapark.brussels rond de toekomstige nieuwe hoofdkantoren van de RTBF en VRT coördineert, lanceert daarom in samenwerking met de Bouwmeester een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om een architecturaal team te aanwijzen die de reconversie van de Reyers-toren zal bestuderen.

Missiedetails, timing, voorwaarden, enz. : https://bma.brussels/nl/2020/06/11/oproep-reyers/ 

 

MSI krijgt bouwvergunning voor FRAME, visitekaartje van mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de bouw van het complex FRAME, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, onderstreept: "Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van mediapark.brussels, waarvan Frame een van de eerste nieuwe gebouwen is. Vanwege de ligging op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek wordt dit gebouw een uithangbord van de nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. De integratie van diverse spelers, functies en diensten onder één dak maken hiervan een echt visitekaartje van mediapark.brussels, een soort ‘mediapark.brussels in het klein’.”

Dit nieuwe bouwproject van zo’n 9.000 m2 bruto wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De MSI hoopt de werken in 2021 te starten. Het gebouw zou klaar moeten zijn en de eerste gebruikers zouden er hun intrek moeten nemen in 2023.

Een gebouw als ecosysteem voor BX1, IHECS Academy, enz.

De naam die de MSI en de toekomstige hoofdgebruikers hebben gekozen voor het gebouw, Frame - Brussels media community, verwijst naar het ‘kader’ dat het gebouw zal bieden voor de bloei van een media-ecosysteem; evenals naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant; naar het ‘venster’ op mediapark.brussels dat het zal vormen; naar het beeldkader in de visuele media en naar frames in webdesign.

Dit gebouw zal immers onderdak bieden aan een multifunctioneel ecosysteem, als een voorafspiegeling van wat mediapark.brussels op termijn zal zijn. Hier komen onder meer de Franstalige regionale tv-zender BX1, de IHECS Academy (centrum voor permanente opleiding bij het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales), screen.brussels, een innovatieplatform, gedeelde voorzieningen en een auditorium.

Regionale ambities voor architectuur en media

"Na de afbraak van het Reyersviaduct en de transformatie van de openbare ruimte werken we nu aan de stabilisatie en de ontwikkeling van de audiovisuele activiteiten die essentieel zijn voor de economische ontwikkeling van het gewest. Met Frame geven we de sector niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een visitekaartje. De vereniging van architectenbureaus Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs) won de oproep aan ontwerpers die de MSI organiseerde. Er was enorme belangstelling voor deze architectuurwedstrijd: de MSI ontving 51 dossiers, het bewijs dat Brussel de interesse opwekt van architecten uit de hele wereld", zei Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw van het Brussels Gewest.

Brussels minister-president Rudi Vervoort "is verheugd over het verkrijgen van de bouwvergunning, want Frame draagt bij aan het streven van het Brussels Gewest om een krachtig ecosysteem van media en communicatie uit te bouwen in het gewest. FRAME is de eerste schakel in de ontwikkeling van een pioniersproject, niet alleen om de aantrekkelijkheid van de wijk een boost te geven, maar ook om een biotoop te bieden aan ondernemingen, start-ups en groeibedrijven. Het Brussels Gewest zal in deze nieuwe creatieve wijk geleidelijk 2000 tot 2500 toekomstige nieuwe woningen, buurtvoorzieningen en een park van 8 hectare ontwikkelen voor een totale bouwoppervlakte van meer dan 300.000 m2, die verbonden zal worden met de naburige wijken."